• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

جلسه کارشناسان محترم مرکز بهداشت با مالکین مجاری عرضه سوخت

در این جلسه مسئولین محترم مرکز بهداشت ضمن شرح دستورالعمل های بهداشتی در جایگاههای سوخت از همکاری های صورت گرفته ابراز رضایت نموده و در جهت رفع مسائل دیگر بهداشتی ابراز نظر کردند.در این جلسه که با حضور مدیر اجرایی برند کویر برگزار شد کارشناسان شبکه بهداشت مالکین جایگاهها را در جریان آخرین دستورالعمل ها های بهداشتی قرار دادند.