• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

شروع دور جدید کلاس های آموزش ایمنی کارکنان جایگاههای سوخت

باتوجه به اهمیت مقوله ایمنی و بهداشت و حساسیت دو چندان این مقوله برای همکاران شاغل در جایگاههای سوخت ،برند برزین کویر بیهق با همکاری کارشناسان محترم شرکت نفت اقدام به برگزاری دوره های جدید H.S.Eدر محل برند کویرنمود.در این دوره نیروهای جدید جذب شده در جایگاههابا اصول ایمنی و بهداشت آشنایی پیدا کرده و کارت آموزش ایمنی خود را دریافت نمودند.