• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

درباره ما

شرکت برزین کویر بیهق با نام تجاری کویر در سال 1395 با هدف و چشم انداز اصلی طرح برند سازی جایگاهای سوخت، ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرآیند خرید ، دریافت ، حمل ، توزیع و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش دولت در تصدیگری توزیع فرآورده های نفتی به منظور ارائه خدمات برتر به مشتریان تاسیس گردید.