• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

بازگشایی مجدد جایگاهCNGشهرستان بجستان

پس از یک هفته تعطیلی جایگاه عرضه سوخت سی ان جی شهرستان بجستان که به دلیل انجام تعمیرات اساسی اتفاق افتاد این جایگاه مجددا از پنجم تیرماه

سال جاری بازگشایی گردید.این جایگاه از خرداد ماه سال 1401تحت پوشش برند کویر قرار گرفته و پاسخگوی قسمت عمده نیاز به سوخت خودروهای شهرستان بجستان و خودروهای عبوری است.