• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

بازدید گروه معین شرکت نفت منطقه خراسان رضوی از جایگاههای ناحیه نیشابور

نیمه اول دی ماه 1401جایگاههای عرضه سوخت ناحیه نیشابور مورد ارزیابی رتبه بندی بازرسان محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی قرار گرفتند.در این بازدید وضعیت عمومی جایگاه و خدمات ارائه شده به متقاضیان سوخت،دفاتر ،گواهی ها و وضعیت ایمنی جایگاه و تداوم خدمت در شرایط بحرانی نظیر قطع برق سراسری به همراه موارد دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت.خدمات و بازدیدهای برند از جایگاههای تحت پوشش از دیگر موارد بازرسی های انجام شده بود.خوشبختانه جایگاههای برند برزین کویر با توجه به تلاشهای صورت گرفته از طرف مالکین محترم در شرایط مطلوبی قرار داشتندو روندهای عمومی جایگاه محل ایراد خاصی قرار نگرفتند.بازدید رتبه بندی توسط کارشناسان محترم سالانه انجام می شود و جزو بازدیدهای بسیار مهم شرکت نفت از جایگاهها محسوب می گردد..