• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

عملیات واکسیناسیون کارکنان جایگاههای منطقه سبزوار

عملیات واکسیناسیون کارکنان مجاری عرضه سوخت منطقه سبزوار که با مکاتبات و مذاکرات شرکت نفت سبزوار و برند کویر در اولویت اقدام شبکه بهداشت شهرستان  قرار گرفته بود از دوشنبه25مرداد ماه آغاز شد .در این مرحله بیش از 320نفر از پرسنل محترم جایگاهها با تزریق دوز اول واکسینه شدند.