• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

بازدید و تائید طرح کهاب جایگاه گلستان بجنورد

با حضور کارشناسان شرکت پخش فرآورده های نفتی عملکرد دستگاه کهاب جایگاه گلستان مورد تست و ارزیابی های دقیق قرار گرفته و مورد تائید قرار گرفت.با نصب دستگاه کهاب در جایگاه گلستان از یک مخزن 32هزار لیتری 30لیتر فرآورده از بخارات حاصله استحصال شد که بعد از مظروف شدن جهت رویت کارشناسان مجددا به مخزن برگردانده شد..با اجرای طرح کهاب در جایگاه مزبور از این به بعد در این جایگاه بنزین با اکتان بالا به مراجعه کنندگان عرضه می شود.