• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

عملیات واکسیناسیون کارکنان جایگاههای منطقه سبزوار

عملیات واکسیناسیون کارکنان مجاری عرضه سوخت منطقه سبزوار که با مکاتبات و مذاکرات شرکت نفت سبزوار و برند کویر در اولویت اقدام شبکه بهداشت شهرستان  قرار گرفته بود از دوشنبه25مرداد ماه آغاز شد .در این مرحله بیش از 320نفر از پرسنل محترم جایگاهها با تزریق دوز اول واکسینه شدند.