• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

تائید اولیه بهره برداری از طرح کهاب برخی جایگاههای منطقه شاهرود

با بخشنامه های الزام آور دولت محترم و شرکت پخش فرآورده های نفتی تمام جایگاههای عرضه سوخت کشور ملزم به نصب و راه اندازی سیستم بازیافت بخارات بنزین موسوم به طرح کهاب شدند.با توجه به این مساله برند کویر با همکاری شبکه بانکی کشور و شرکت های دانش بنیان میهن عزیزمان اقدام به مشاوره برای خرید و راه اندازی طرح کهاب در جایگاههای داوطلب نمود.با اتمام نصب این سیستم در دو جایگاه فطرس و فدک منطقه شاهرود و با دعوت برند کویر کارشناسان محترم شرکت پخش قبول زحمت نموده وبا حضور در محل جایگاهها به تست سیستم پرداختند.خوشبختانه با عملکرد خوب کهاب جایگاههای مذکور تائید اولیه سیستم انجام شد و به امید خدا با انجام سایر مراحل اداری اجازه نهایی راه اندازی طرح کهاب در جایگاههای فطرس و فدک صادر خواهد شد.