• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

شروع دوره آموزشی مهارتهای HSE اپراتورهای شاغل در جایگاه ها

جلسه اول آموزشی دوره مهارت های HSEو مقابله با حوادث غیر مترقبه نظیر آتش سوزی با حضور کارشناسان شرکت نفت و اپراتورهای شاغل جایگاههای منطقه نفتی سبزوار با تمرکز بر جایگاه های جدید الاحداث در محل برند نفتی کویر برگزار شد.هدف از این آموزشها بالا بردن مهارت و توانایی پرسنل جایگاه در برخورد با حوادثی نظیر آتش سوزی و استفاده بهینه از ابزارهای مقابله با این حوادث است.در پایان دوره های آموزشی مذکور، کارت ایمنی به عنوان گواهینامه آموزشی پرسنلی به شرکت کنندگان اعطا می شود که داشتن آن در بازدیدهای دوره ای شرکت نفت برای پرسنل الزامی است.شایان ذکر است جلسه بعدی این دوره 29بهمن ماه تشکیل می شود.