• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

آغاز اجرای طرح دیسپچینگ جایگاه های تحت پوشش

 

برند برزین کویر بیهق در راستای هوشمندسازی و کنترل و پایش سوخت و اجرای سامانه دیسپچینگ جایگاه ها طبق ضوابط و دستورالعمل های شرکت پخش با عقد قرارداد با شرکت فن آوا  نسبت به خریداری و تجهیز جایگاه های تحت پوشش خود اقدام نمود.